O BOE publica a Lei 30/2014, de 3 de decembro, de Parques Nacionais

O obxecto da lei consiste en establecer un marco legal para a conservación dos parques nacionales e da Red que forman.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12588

Subvencionado por: