Niveis

Certificación individual. O propio interesado solicita o proceso de certificación á Entidade de certificación, acreditada como tal polo PEFC-España.

Certificación de Grupo. Require a agrupación voluntaria das empresas interesadas no proceso, a través dunha Entidade Asociativa legalmente constituída, que será designada Entidade Solicitante e que posteriormente será a encargada de custodiar e velar polo mantemento do Certificado de Grupo, emitido pola Entidade de Certificación tras o informe favorable da auditoría.

Subvencionado por: