Criterios e indicadores

Criterios Paneuropeos:

1. Mantemento e mellora adecuada dos recursos forestais e a súa contribución ao ciclo global do carbono.

2. Mantemento e mellora da saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais.

3. Mantemento e mellora das funcións produtivas dos montes (madeira e outros produtos forestais).

4. Mantemento, conservación e mellora apropiada da diversidade biolóxica nos ecosistemas forestais.

5. Mantemento e mellora apropiada da función protectora na xestión dos montes (principalmente solo e auga).

6. Mantemento doutras funcións e condicións socioeconómicas.

Subvencionado por: