INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade:ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL

Domicilio Social: Rúa Lope Gómez de Marzoa, Edificio FEUGA, D-15, 15.705, Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: +34 981523736
E-mail: galicia@pefc.es

Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Na ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados.

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís.

Por canto tempo conservaremos os seus datos? 

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigas legais que lle son de aplicación a ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL

Destinatarios

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL non realiza cesión de datos a terceiros salvo ás Administracións Públicas ás que se atope obrigado por Lei.

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, dirixindo un escrito en que especifique que dereito desexa exercer e achegando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada ou ao correo electrónico galicia@pefc.es 

Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control. 

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade da ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL, co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que a non cumplimentación dos devanditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Lei 9/2014 Xeral de Telecomunicacións, infórmase o USUARIO que ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vde. presta o seu consentimento.

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección galicia@pefc.es