A certificación da

Xestión Forestal Sostible

Miles de propietarios forestais galegos, xa se sumaron á certificación PEFC, permitíndolles proporcionar garantías de que xestionan os seus montes baixo criterios de sostibilidade de acordo con requisitos ambientais, sociais e económicos, equilibrando persoas, planeta e ganancias.

A certificación forestal é voluntaria, e consta de dous procesos separados pero vinculados:

Como podo certificar ou meu monte?

Non todos os montes e propietarios forestais son iguais, por iso a certificación PEFC adáptase a todos.

Modalidade individual

Para os propietarios ou xestores forestais de grandes superficies, a certificación individual é a opción perfecta para que demostren as súas prácticas sostibles na xestión dos seus montes.

Persona física ou xurídica

O propietario ou xestor forestal

Directamente á entidade de certificación forestal acreditada

Asumir e cumprir co Sistema Español de Certificación Forestal PEFC, Normas UNE 162.000 e Directrices Rexionais, se existen.

Sistema de xestión

Modalidade

Para os propietarios de pequenos montes, existe un enfoque alternativo que permite a certificación de múltiples propietarios forestais, para que poidan organizarse, agrupar os seus recursos e traballar en equipo para lograr a certificación, garantindo que a certificación PEFC sexa alcanzable e práctica.

Grupo

Colectivo de propietarios ou xestores forestais

O grupo ou asociación

*Só se certificará a superficie adscrita que non ten por que ser limítrofe.

O propietario/xestor debe dirixir a súa solicitude ao grupo ou asociación que é a encargada de tramitala coa entidade de certificación acreditada

Asumir e facer cumprir o Sistema Español de Certificación Forestal PEFC e as Normas UNE 162.000 e Directrices Rexionais se existen.

Informar e asesorar sobre os dereitos e obrigas dos adscritos.

Establecer un procedemento de control sobre os adscritos ao grupo.

Garantir que as actividades relacionadas coa certificación realízanse.

Manter rexistro de todas as superficies forestais adscritas ao grupo.

Establecer un procedemento que garanta a orixe dos produtos forestais.

Prestar asistencia técnica á Entidade de Certificación.

Solicitar a licenza de uso da marca.

Tramitar para cada adscrito o diploma de participación na certificación do grupo

Custodiar o mantemento da certificación do grupo.

Sistema de xestión e plans dos adscritos

Procedemento de control

Rexional

Entidade representativa da rexión.

A entidade rexional

* Só se certificará a superficie adscrita.

O propietario/xestor debe dirixir a súa solicitude á entidade rexional que será a encargada de tramitala coa entidade de certificación acreditada

Asumir e facer cumprir o Sistema Español de Certificación Forestal PEFC e as Normas UNE 162.000 e Directrices Rexionais se existen.

Informar e asesorar sobre os dereitos e obrigas dos adscritos.

Establecer un procedemento de control sobre os adscritos da rexión.

Garantir que as actividades relacionadas coa certificación realízanse.

Manter rexistro de superficies forestais adscritas á rexión.

Establecer un procedemento que garanta a orixe dos produtos forestais.

Prestar asistencia técnica á Entidade de Certificación.

Solicitar a licenza de uso da marca.

Tramitar para cada adscrito o diploma de participación na certificación rexional.

Custodiar o mantemento do certificado rexional.

Sistema de xestión e plans dos adscritos

Procedemento de control

     PROCESO DE CERTIFICACIÓN

  1. A propiedade individual a entidade de Grupo ou a Rexional solicitan a certificación a unha entidade de certificación acreditada e independente a PEFC.
  2. A entidade certificadora demanda a documentación necesaria e cuestionario previo á auditoría.
  3. AUDITORÍA. Establécese un plan de auditoría, programando tempos de revisión documental e saída aos montes. Visita do auditor forestal.
  4. O auditor forestal elabora o informe de auditoría, no que se recolle a existencia ou non de irregularidades e tempos de corrección. Se o informe non é favorable, deberán corrixirse as non conformidades no tempo establecido, pudendo dar lugar a unha segunda visita do auditor (auditoría extraordinaria). Se o informe é favorable, continúase co procedemento.
  5. Emisión do Certificado de Xestión Forestal Sostible. A entidade certificadora comunica a PEFC España o novo certificado. A entidade solicitante solicita a PEFC España a concesión de licenza para o uso da Marca e Sistema PEFC. En Galicia, será a Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal, PEFC GALICIA, a encargada de emitir e xestionar a licenza PEFC.
  6. A entidade solicitante xa se atopa en condicións de poñer no mercado a madeira ou calquera outro produto forestal procedente das superficies certificadas. Para que chegue ao consumidor final como produto certificado, debe garantirse a súa rastrexabilidade a través da Cadea de Custodia.
  7. PRODUTOS CERTIFICADOS. Consumidor final.

Beneficios dos montes

Os montes poden mitigar o cambio climático ao capturar e almacenar carbono, incluso tras o seu aproveitamento tamén funciona como sumidoiro de carbono, xa que os produtos con base forestal como a madeira utilizada para construcción ou mobiliario almacena con eficacia o carbono durante séculos.

É necesario frear a deforestación, ampliar a superficie forestal e substituír os combustibles fósiles por biocombustibles elaborados con madeira de montes xestionados de forma responsable, a fin de reducir as emisións de carbono.

Os montes tamén inflúen na capacidade da natureza para facer fronte aos perigos naturais, actuando como barreiras contra fenómenos meteorolóxicos adversos como fortes choivas, ventos e inundacións. Axudan a controlar ou reducir o risco de erosión do chan e esvaramentos de terra.

Os montes atópanse entre os ecosistemas con maior biodiversidade do planeta, albergando máis de tres cuartas partes dos animais e plantas terrestres do mundo.

Os procesos ecolóxicos tales como o crecemento das árbores, o secuestro de carbono, a polinización, a dispersión de sementes e o ciclo de nutrientes dependen da biodiversidade. FAO.

A biodiversidade forma a base de moitos dos valores e servizos vitais para a sociedade, alimentos, fibra, biomasa, madeira, medicamentos,…, e refuxio para as persoas e a vida silvestre.

Os montes son un elemento decisivo na regulación do clima, na protección dos recursos hídricos e o mantemento do ciclo hidrolóxico, e constitúen o principal freo á desertización. Gran parte da auga potable do mundo provén de áreas forestais.

Os montes absorben, filtran e limpan a auga, amortecen as choivas fortes que doutra maneira erosionarían os chans. A través da evapotranspiración, volven a liberar auga á atmosfera, sendo clave na regulación do ciclo mundial da auga.

Os montes tamén axudan a manter o ciclo de nutrientes no chan. O chan contén multitude de organismos (bacterias, fungos…), que axudan a regular a aparición de pragas e enfermidades e a controlar ou reducir a contaminación ambiental.

As árbores posúen un efecto termorregulador porque captan a luz do sol e proxectan a súa sombra ao chan evitando que a fauna e outro tipo de flora reciban directamente os raios solares.

Os montes proporciónannos numerosos beneficios ás veces difíciles de cuantificar pero que nos axudan a mellorar a nosa calidade de vida, desde o aire que respiramos ata a auga que bebemos, o lugar para relaxarnos e descansar no tempo de lecer, o desenvolvemento rural e emprego local, a alimentación, a menciña, como fonte de enerxía,..